Afgeronde projecten

Scherpe dialoog
Training Vastgoedrekenen

In twee dagen leerden de medewerkers van Brabant Wonen alles over waarde van vastgoed, onrendabele toppen, rendement en vastgoedberekeningen. Het oefenen met het voeren van een scherpe dialoog over investeringsafwegingen maakt belangrijk onderdeel uit van de training en maakt een einde aan oeverloze discussies.


Hard of zacht?
Interim-management interim management

Hard op de inhoud, zacht op de relatie. Dat is de stijl van LINK. In deze opdracht voor Portaal Vastgoedprojecten stond de vereenvoudiging van de structuur van de afdeling centraal. LINK heeft met zijn prettige manier van leidinggeven en inbreng van deskundigheid het team geholpen om de rol en bijbehorende verantwoordelijkheid goed in te vullen.


Prikkelende werksessies
Ondernemingsplan, Rentree

Rentree, een woningcorporatie in Deventer, stond voor de uitdaging een concrete ondernemingsstrategie te formuleren. Een intensieve tweedaagse werksessie onder begeleiding van LINK leidde tot consensus en een beknopt resultaatgericht ondernemingsplan. De prikkelende en bevragende werkwijze van LINK zet aan het denken en brengt de centrale vraagstukken direct boven tafel. LINK helpt bij het maken van keuzes waaruit een heldere koers ontstaat en legt de basis voor een nieuwe portefeuillestrategie.


In soepele samenwerking
MFC De Atlas in soepele samenwerking

In de wijk ‘De Biezenkamp’ realiseerde LINK een multifunctioneel gebouw met 38 sociale huurappartementen van Woningstichting Leusden. In het multifunctioneel centrum vinden drie basisscholen en een kinderdagverblijf hun onderkomen. LINK was aanvankelijk verantwoordelijk voor het vlot trekken van het gesprek tussen gemeente en woningstichting over een nieuw contract. Uiteindelijk heeft LINK de totale ontwikkel- en bouwfase begeleid en het overleg met de gebruikers gevoerd. Het gebouw is voorzien van een warmtekoudeopslag en zonnepanelen.


Complexe samenwerking
Schatkamer van Zuid comlexe samenwerking

De Zuidelijke Kanaalzone in Apeldoorn wordt ook wel de schatkamer van Zuid genoemd. De Kanaalzone strekt zich uit over een lengte van tien kilometer en wordt in fasen herontwikkeld met industrieel erfgoed als basis.
Twee Apeldoornse corporaties hebben belangen in dit gebied. LINK vertegenwoordigt de belangen van de Woonmensen en Ons Huis. Energiezuinige huurwoningen, dure koopwoningen, bodemsanering, verkoop van bestaand bezit plus de samenwerking met gemeente en provincie maken de herontwikkeling van dit binnenstedelijk bedrijventerrein tot een complex project, waarbij de risico’s zorgvuldig moeten worden afgedekt.


Good Governance
Investeringsstatuut good governance

De Governance Code vereist dat corporaties normen vastleggen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, verantwoording en financiële beheersing. Een uitvloeisel van deze Code is het investeringsstatuut. Alle aspecten die verband houden met het investeringsproces worden hierin beschreven. LINK was ingehuurd om de medewerkers van woningcorporatie Rentree in Deventer te coachen en begeleiden in het opstellen van dit belangrijke document.


Investeringsrekenmodel investeringsmodel

Voor woningcorporatie Rentree in Deventer ontwierp LINK in samenwerking met Stadkwadraat een rekenmodel om investeringen te kunnen beoordelen op rendement en risico.Van E naar A
Aannemers selectie energie label

De senioren van appartementengebouw ‘Honsbergen’ in Soest kunnen weer twintig jaar vooruit. Cocon Wonen voerde voor de verduurzamingsslag en grootschalig onderhoud uit. LINK was ingehuurd om de aannemer te selecteren. De puien van de appartementen zijn vernieuwd met HR++ glas voor betere isolatie, 144 zonnepanelen zorgen voor stroom in de algemene ruimten en verwarmen het water. Ook wordt gebruikgemaakt van warmteterugwinning. De meerderheid van de woningen heeft nu energielabel A.


Met gevoel voor humor
Interim-management gevoel voor humor

De Woonmensen in Apeldoorn is een corporatie die volop in beweging is. Veel aandacht is er voor samenwerking binnen en buiten het bedrijf. LINK brengt als manager van de afdeling Vastgoed rust in de afdeling door duidelijke kaders, een heldere afdelingsstructuur en duidelijkheid in de relatie met vaste contractpartijen. LINK komt snel tot de essentie en coacht met gevoel voor humor.


Rekentool duurzaamheid en woonlasten kralenbord

Wat doet verduurzaming met de woonlasten voor huurders? Het is een actueel item. Voor de provincie Utrecht ontwikkelde LINK samen met Stadkwadraat en marktpartijen een handige tool ‘Wasstraat Duurzaamheid’. Hiermee kunnen corporaties hun eigen woningbezit ‘door de wasstraat halen’ en zien hoe het bezit eruitziet na verduurzaming, wat het betekent voor de levensduurverlenging en het effect op de huur- en energielast voor de huurders aflezen. De kracht van dit concept is dat de corporatie rekent met eigen cijfers. Dit levert een herkenbaar en overtuigend beeld op. De kansen en risico’s komen goed in beeld, waardoor corporaties vervolgenstappen kunnen zetten.
Lees het artikel in Grondzaken in de Praktijk 5 (oktober 2016) pag 12 -15: “Op weg naar een duurzame stad, een verkenning van kansen en bedreigingen”.


CO2 reductie schoorsteen

Verduurzaming van het bezit is de opgave van de komende dertig jaar. Het is geen gemakkelijke opgave, want hoe zorg je ervoor dat de huren niet te veel stijgen en betaalbaar blijven voor de bewoners? Voor Acantus in Noord- en Oost-Groningen maakte LINK een vertaalslag naar besparing in kg CO2 op basis van werkelijke gebruiksgegevens. Deze werkwijze geeft veel inzicht in verschillende scenario’s. In combinatie met het klantperspectief wordt het maken van keuzes eenvoudiger.
In een vervolgopdracht voor de investeringsopgave is een rekenmodel ontwikkeld waaraan alle woningen getoetst worden. Dit levert een helder plan van aanpak op dat de basis legt voor de begroting en afwegingen op projectniveau.


Presteren onder druk presteren onder druk

Wanneer een toezichthouder wijst op tekortkomingen in de uitvoering, staat er direct druk op de ketel. Druk maakt creatief, vindt LINK. Voor het herstelplan is naarstig gezocht naar mogelijkheden om achterstanden weg te werken. De organisatie is gestroomlijnd en nieuwe mensen zijn aangezocht. LINK trad op als interim-manager, coach en sparringspartner dwars door de organisatie heen. Deze corporatie kan weer met een gerust hart naar de toekomst kijken.


Negentien wensportefeuilles negentien

Woonzorg Nederland is een landelijke organisatie met meer dan 40.000 eenheden voor senioren. LINK hielp mee de wensportefeuille uit te werken. Woonzorg kent negentien regio’s met verschillen in portefeuille en markt. Gekozen is om de wensportefeuille per regio uit te werken, om zo recht te doen aan de verschillen en om de regioteams te kunnen betrekken in het proces. Het resultaat wordt breed gedragen van de top tot werkvloer.


Andersom werken creatief

Meestal volgt uit een ondernemingsplan een portefeuillestrategie. LINK bewijst dat het ook andersom kan. Door te beginnen met het uitwerken van de portefeuillestrategie kwamen de grote strategische keuzes als vanzelf bovendrijven. LINK zat hier om de tafel met ambtenaren, zorgpartijen en commissarissen van de Raad van Toezicht om het proces te begeleiden. Dat is de creativiteit van LINK!


Left-overs, wat doe je ermee? vraagteken

Wanneer je alle complexen langs de prestatie-lat legt en bundelt tot een samenhangend geheel, blijven er altijd losse eindjes. Deze werken vertragend op de besluitvorming. Als vervolg op de ontwikkeling van de portefeuillestrategie voor Triada in Heerde heeft LINK het proces tot complex-strategieën begeleid: hoe om te gaan met onderhoud, doelgroep toewijzing, kostenreductie en verduurzaming. Dit levert dan weer input voor de meerjarenbegroting, onderhoudsplanning, investeringsportefeuille, etc.
Om de besluitvorming niet te vertragen zijn de left-overs opgenomen in een onderzoeksagenda. Zo hou je de vaart erin!